Hộp Phối Quang ODF 24FO Ngoài Trời Vỏ Sắt – HTG – Hải Thịnh Group