Hộp Phối Quang ODF 24FO Đầy Đủ Phụ Kiện Gắn Rack 19 – HTG – Hải Thịnh Group